Osmanlı İmp. Osmanlı Padışahları ve Halifelik | Taner Gürle | Profesyonel Turist Tur Rehberi | | Yurtiçi ve Yurtdişi Istanbul Türkiye Turist Rehberi

Osmanlı İmp. ve Osmanlı Padışahları

 

Kuruluş: Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküş yıllarında Batı Anadolu’da bir çok Türkmen beyliği arasında en küçük beylik, Söğüt-Sakarya-Eskişehir dolaylarındaki Osmanlı Beyliği’ydi. Bu beyliğin en önemli özelliği Bizans’la kara sınırı olan tek Türk beyliği oluşuydu. Beyliğe adını veren Osman Bey’in babası da Batı Anadolu’daki Türkmen beylerinden biriydi. Tarihçiler genellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 1299 olarak kabul eder. Bu tarih aynı zamanda Anadolu Selçuklu Sultanı 3.Allaattin Keykubat’ın İlhanlılar’a yenilip öldürüldüğü tarihtir. Devletin başkenti önceleri Karacahisar’ken daha sonra Yenişehir’e taşındı. Bursa, Osmanlılar tarafından alındığında, hükümdarlığa Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi geçmiş, devletin kurucusu bu fethi göremeden ölmüştü(1326). Orhan Gazi, Bursa’yı başkent yaptı ve ilk defa adına para bastırdı. Osmanlı Devleti’nin hızla gelişerek yayılması Bizans’ta ciddi endişeler yaratmıştı. Hırıstiyanlarca kutsal sayılan İznik’in de alınması (1329) bu endişeyi daha da arttırdı. Osmanlılar’ı durdurmak için imparator 3.Andronikos harekete geçti, ancak Pelekanon’da Osmanlılar’a karşı ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Orhan Gazi daha sonra Karasi Beyliği’den Balıkesir, Bergama ve Çanakkale’yi de alarak devletinin topraklarına kattı (1345). Osmanlılar Bizans’taki taht kavgalarından yararlanarak Rumeli’ye de geçtiler (1354),sınırları Trakya yönünde de genişlemeye başladı. Bu arada Anadolu’da Bolu ve Ankara da fethedilmişti. Orhan Gazi’nin yerine geçen 1.Murat Rumeli’deki fetihleri sürdürerek Edirne’yi aldı (1362). Edirne’yi geri almak isteyen ve Balkan devletlerinden oluşan birleşik ordu, Sırpsındığı Savaş’ında ağır bir yenilgiye uğradı (1364). Osmanlıların Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan’ı ele geçirmeleri de uzun sürmedi, XIV.yy sonlarında Osmanlılar Tuna ve Belgrad’a kadar ilerlemişlerdi. Hıristiyanların bu ilerleyişi durdurma çabaları Birinci Kosova (1389) Savaşı’nda aldıkları kesin ve ağır yenilgiyle sonuçsuz kaldı. Aynı savaş sonu düşman kuvvetleri arasında dolaşırken şehit edilen I.Murat, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını 400.000 kilometrekare genişliğe ulaştırmıştı. Yıldırım Bayezid döneminde kazanılan Niğbolu Savaşı (1396), Rumeli ve Balkanlar’daki Osmanlı egemenliğinin daha da güçlendirdi. Aynı dönemde Osmanlılar ile Anadolu’daki Türk beylikleri arasındaki mücadele, bütün beyliklerin ortadan kalkaması ve topraklarının Osmanlı sınırlarına katılmasıyla sonuçlandı. Sınırlar, doğuda Furat’a kadar genişledi. Ancak, bütün bunlar olurken Timur’da doğudan Anadolu’ya doğru önünde engel tanımaksızın ilerliyor, fetih hareketlerini genişletiyordu. Bayezid’in üzerine yürüdüğü Erzincan emiri Mutaharren’in Bağdat’ı ele geçirmiş bulunan Timur’a sığınması, Bağdat’taki Celayirli hükümdarı ile ona bağlı olan Karakoyunlu hükümdarının Yıldırım Bayezid’in korumasını istemeleri, Timur ile Bayezid arasında anlaşmazlıklara neden oldu. Böylelikle 2 imparatorluk güçlerinin çatışması giderek kaçınılmaz bir hale geldi. Bayezid, Timur ordusunu Ankara’da karşıladı. Çubuk Ovası’ndaki savaş sonunda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgiye uğradığı gibi, Yıldırım Bayezid tutsak düştü (28 Temmuz 1402). Anakara Savaşı Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra uğradığı en büyük yenilgi oldu. Daha sonra bütün Anadolu’da egemen olan Timur, Anadolu beyliklerini diriltmek, dolayısıyla Osmanlıyı parçalama yoluna gitti. Bu sırada Yıldırım Bayezid öldü (1403), bir süre sonra da Timur Anadolu’yu yakıp yıkarak geri döndü. Yıldırım Bayezid’in ölümünün ardından şehzadeler arasında taht kavgası başladı. Şehzadeler (1.Mehmet, Süleyman, Musa, İsa) devletin başına geçmek için harekete geçti. Ve 11 yıl sürecek olan Fetret Devri başladı (1402-1413). Bu dönem, şehzadelerden I. Mehmet’in duruma tam anlamıyla hakim olarak tahta çıkmasıyla tamamlandı. I. Mehmet, büyük bir hızla parçalanan Osmanlı Devleti’ni toparlamaya çalıştı, Anadolu’da birliği yeniden kurarak Timur’un bu birliği parçalamak için yaptığı çabaları sonuçsuz kıldı, Avrupa topraklarındaki savaşlardan da başarılı çıkarak bir anlamda Osmanlı Devleti’ni yeniden kurmayı başardı.

 

Yükseliş: I. Mehmet’in ardından tahta çıkan 2.Murat döneminde (1421-1451) Anadolu’daki beylikler yeniden Osmanlı yönetimi altında birleştirildi. Balkanlar’da fetih hareketleri sürdürüldü. 2.Murat Peloponnesos’u da egemenliğine katı (1446). 2 yıl sonra Haçlılar bir kez daha harekete geçerek Kosova’ya kadar ilerlediler. Burada yapılan savaşta, Osmanlı ordusu yine büyük bir zafer kazandı. 2. Murat’ın ölümünden sonra yerine 19 yaşındaki oğlu 2.Mehmet tahta çıktı (1451-1481). Devletin sınırları 900.000 kilometrekareye ulaşmış, Osmanlılar dünyanın en büyük, en güçlü devleti konumuna gelmişti. Fatih’in gözü artık Bizans’taydı. Nitekim 1453’te İstanbul’u fethedip Bizans İmparatorluğu’nu tarih sahnesinden silince, Osmanlı Devleti kuşkusuz bir biçimde dünya siyasetine egemen oldu. Fatih hem Anadolu’da hem Avrupa’da büyük fetihlerde bulundu. Başta Pontos olmak üzere bir çok devleti yıkıp sınırlarına kattı. Yeni bir sefere çıkma hazırlığındayken kuşkulu bir biçimde öldüğünde imparatorluğunun yüzölçümü 2.000.000 kilometrekareye ulaşmıştı. Fatih ile birlikte büyük fetihler çağı açılmış oldu. İmparatorluk onun ölümünün ardından da hızla genişlemeyi sürdürdü. 2. Bayezid döneminde (1481-1512) oldukça sönük geçen fetih hareketleri oğlu Yavuz Sultan Selim döneminde (1512-1520) birden hız kazandı. Yavuz, Osmanlı egemenliğini doğuya doğru genişletti. Safevileri yenerek etkisiz kıldı. Arabistan’ı alıp halife ünvanını Osmanlılara geçirdi, buraları devletin sınırlarına kattı. Yavuz’un ölümünün ardından tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) çok güçlü bir imparatorluğu devraldığının bilincindeydi. İlk iş olarak Macaristan seferine çıktı ve Belgrad’ı  aldı (1521), ertesi yıl Rodos’u ele geçirdi. Mohaç Savaşı’nı kazanarak Macar Krallığı’nı tarih sahnesinden sildi (1526). Bundan sonra ki en önemli seferleri Viyana, Almanya, Irak, Korfu, Boğdan, Budin, İran ve Nahçıvan seferleri oldu. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz’e Osmanlı egemenliğini kabul ettirdi; Kuzey Afrika’yı fethetti. Kanuni öldüğünde 13.000.000 kilometrekarelik sınırlara ulaşılmıştı. Oğlu 2.Selim döneminde de (1566-1574) fetihler sürdürüldü. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah olan 2. Selim’in saltanatında en önemli olay, Venedikliler’in elinde bulunan Kıbrıs’ın alınması (1571) oldu. Osmanlı İmparatorluğu en geniş topraklara 3. Murat döneminde (1574-1595) ulaştı. Avrupa, Asya ve Afrika’ya yayılan bu güçlü imparatorluğun yüzölçümü 20.000.000 kilometrekareyi buldu. Kırım alındı, Moskova yakınlarına kadar Rus toprakları ele geçirildi,Karadeniz,Ege ve Akdeniz’in önemli bir kesimi Osmanlı gölü haline geldi.

 

Duraklama ve Gerileme: Osmanlı İmparatorluğu en güçlü çağına yükseldikten sonra daha yüz yıla yakın bir süre içinde bu görkemli devrini sürdürdü. Bu devir 1683 yılına kadar devam etti. Ondan sonra artık imparatorluğun gerileme dönemi başladı. Önceleri imparatorluğun dış görümünde bir bozukluk göze çarpmıyor,ancak devletin iç yapısı içten içe önemli sarsıntılar geçiriyordu. Özellikle 2. Viyana Kuşatması’ndan (1683) sonra artık Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilmezlik niteliğinin kaybolduğu ortaya çıktı. İmparatorluğun bir İslam devleti oluşu, yönetimi altındaki ülkelerin birçoğunun aynı ırktan ve Hıristiyan oluşu, Osmanlı’yı çokuluslu düşman bir müttefik güçle karşı karşıya bıraktı. Avrupa’daki topraklar yavaş yavaş kaybedildi. 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’yla Macaristan ve Erdel elden çıktı. Yıllarca süren yıpratıcı savaşlar toprak kaybının yanı sıra mali durumu da perişan duruma soktu. Durumu düzeltmek için girişilen çabalar, alınan önlemlerden de bir sonuç alınamıyordu. Her şeye karşın imparatorluk büyüklüğünden yine de önemli bir şey kaybetmiş gibi görünmüyordu, yine de dünyanın en güçlü devletleri arasındaydı. Bu durum 1768’deki Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar sürdü. Osmanlı İmparatorluğu daha önce Rusya’ya karşı yaptığı 4 büyük savaşı kesin şekilde kazanmıştı. Bu savaşta ise Rusya’ya karşı ağır bir yenilgiye uğranıldı. Küçük Kaynarca Antlaşması’yla (1774) Kırım bağımsızlığını kazandı. Bu arada devlet yönetiminde yenilik hareketleri de düşünülmeye başladı. 1. Abdülhamit, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde önemli yenilikçi hareketlere girişildi. Ancak, 1. Abdülhamit’in saltanatı sürekli savaşlarla geçtiğinden bu girişimlerden göze çarpan bir sonuç elde edilemedi. 3. Selim yenilik yanlısı bir padişah olarak, yoğun savaşların bitiminin ardından yenilikçi düşüncelerini gerçekleştirme kararını aldı. Ordudaki başarısızlığın başlıca nedeninin Yeniçeri Ocağı olduğunu anlamıştı, devletin çeşitli kurumlarında yenilik hareketlerine girişti. Tümüne Nizamıcedit teşkilatı kurdu. Bu yeni orduda askerlerin eğitimini sağlamak amacıyla Üsküdar’da yeni bir kışla (Selimiye) yaptırdı, Avrupa’dan öğretmenler, subaylar getirdi. Buna karşılık artık iyice yozlaşmış, amacından ve niteliğinden sapmış Yeniçeri Ocağı, Nizamıcedit için büyük bir tehlike olarak gördü. Sonunda Kabakçı Mustafa Ayaklanması çıktı. 3.Selim önce tahttan indirildi, ardından öldürüldü. Bütün bu olanlara rağmen başlayan yenilik hareketi devam etti. Yeniliklere karşı olanlar 3.Selim’den sonra 4.Mustafa’yı tahta çıkardılarsa da, Alemdar Mustafa Paşa duruma el koyarak 2.Mahmut’u tahta çıkartmayı başardı. 2.Mahmut (1808-1839) ilk iş olarak 3.Selim’i öldüren ayaklanmacıları ortadan kaldırdı ve Nizamıcedit uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu. Uzun çabalar sonunda Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdı, kışlalarını topa tuttu ve başkaldıranları yok etti (1826). Ancak, yenilik yanlısı bu padişahın bütün iyi niyet ve çabalarına rağmen, Osmanlı Devleti eski görkemine ulaşamadığı gibi, Avrupa devletleri düzeyine de erişemedi. 2.Mahmut’un icraatı, gerçekleştirdiği önemli yenilikler Tanzimat diye anılan dönemin ortaya çıkmasına olanak sağladı. Kendisinden sonra tahta çıkan oğlu Abdülmecit’in saltanat yıllarında (1839-1861) ilk iş olarak Tanzimat Fermanı okundu. Devleti çağdaş dünyaya daha fazla yaklaştıran bu yeni dönem yalnızca yönetim ve hukuk alanında değil, edebiyat ve güzel sanatlarda da yeni bir çığır açılmasını sağladı. Ancak, bütün bu çabalar devletin Avrupa düzeyine çıkmasına yetmedi. Merkezi otoritenin elinde çok geniş alanları kaplayan eyaletlere hakim olabilmek için gerekli teknik olanaklar sağlanamadı. Ülke ekonomisi giderek daha da çıkmaza girdi, imparatorluğun çöküşü hızlandı.

 

Dağılış ve Çöküş: 19.yy’ın sonlarında imparatorluğu kurtarma çabası tüm aydınların çabası haline gelmişti. memleketin gün be gün daha da kötüye gittiği açık bir biçimde görülüyordu. Avrupa ülkeleri de durumun farkındaydı ve hala çok geniş bir alana yayılmış bulunan bu imparatorluğu parçalamak istiyorlardı. 19.yy’ın en büyük yıkımı 93 Harbi diye anılan 1877-1878 Osmanlı -Rus Savaşı oldu. Batı cephesinde de Doğu cephesinde de başarı sağlayan Ruslar, Edirne ve Kars’ı ellerine geçirdi. İmparatorluğun iç siyasetinde de önemli değişikler meydana geldi. 1876’da tahta çıkan 2. Abdülhamit Meşrutiyet’i ilan etti. Osmanlı tarihin ilk kez padişahın karşısında halkın seçtiği bir yasama meclisi oluştu. Ancak 23 Aralık 1876’da ilan edilen 1.Meşrutiyetin ömrü 1yıldan fazla sürmedi. 2. Abdülhamit meclisi feshederek ülkeyi tek elden yönetti. Bu durum 33 yıl sürdü. İmzalanan Berlin Antlaşması’yla (1878) Batı sınırlarında Osmanlıların lehine düzeltmeler ve değişiklikler yapıldı.  2. Abdülhamit, saltanat yıllarında yurtiçinde daha çok kültür çalışmalarına önem verdi ve imparatorluğun toprak kaybetmemesi, birlik ve beraberliğin bozulmaması için özen gösterdi. Nitekim 33 yıl boyunca Osmanlılar herhangi bir savaşa girmedi. Aydınlar arasında yeni fikirlerin benimsenmesi ve çeşitli baskılar sonunda yine 2.Abdülhamit 2.Meşrutiyet’i ilan etti (1908). Bu yönetim biçimi imparatorluğun yıkılışına kadar sürdü. 2. Meşrutiyet’in ilanından 1 yıl sonra 2.Abdülhamit tahttan indirilerek yerine 5.Mehmet padişah oldu. Bu arada 2.Meşrutiyet’ten sonra iktidarı ele alan İttihat ve Terakki önde gelenlerinin yurtsever olmalarına karşın gerekli deneyim ve bilgiden yoksun olmaları Osmalı İmparatorluğu’nun yeniden ve hızla parçalanmasına yol açtı. Bu parçalanış düşmanların Anadolu içlerine kadar girmelerine dek sürdü. 1909-1919 arasındaki 10 yıl içinde önce İtalyan, ardından Balkan Savaşları, imparatorluğun Adriya Denizine kadar uzanan batı sınırlarının Meriç Irmağı’na kadar küçülmesine, Afrika’daki toprakların tümünün kaybına yol açtı ve ülke her bakımdan yoksul ve bitkin bir duruma düştü. 1. Dünya Savaşı’na bir olup bittiyle girilmesi yüz binlerce kişinin ölmesine hesapsız maddi zarara sebep olduğu gibi savaş sonrası ülke toprakları dört bir yandan düşmanlarca işgal edildi ve 1918’de Osmanlı Devleti artık ismi var cismi yok duruma geldi. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra saltanat kaldırıldı, halifeliğe son verildi ve 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edildi.

 

OSMANLI HANEDANI

1.Osman’ın kurduğu ve Türk padişahlarının mensup oldukları sülale. Padişahların  toplam sayısı 36’dır. 36 padişahtan ilk 8’i halifelik sıfatını taşımazken sonraki 28’i halife ve padişah olarak hüküm sürdü. Saltanat mirası 1.Osman’dan 1.Ahmet’e kadar ilk 14 padişah döneminde babadan oğula geçti. Ancak 1. Mustafa’dan 6.Mehmet’e kadar ki 22 padişah döneminde hanedanın en yaşlı erkek üyesi tahta çıktı. 1.Osman’dan 2.Murat’a kadar ilk 6 hükümdar Bursa’da daha sonrakiler de İstanbul’da gömülüdür. Son padişah 6. Mehmet’in mezarı Şam’dadır. Hanedan tarihinde 45 yıl,11 ay,7 gün süren dönemiyle (1520-1566) en uzun saltanat Kanuni’nin ve en kısası da 93 günle (1876) 5.Murat’ın padişahlığıdır.

1.Osman:

Padişahlığı: 1299-1326

Devrindeki öneli olaylar: 1287: Karacahisar’ın alınması ve ilk hutbenin okunması

1289:İnönü ve Eskişehir’in Osman Bey’e verilmesi, Bilecik’in fethi.

1299:Osman Bey’in bağımsız olması, İnegöl’ün fethi.

1308:Akhisar ve Kocahisar’ın alınması.

1326:Osman Gazi’nin ölümü ve Söğüt’e gömülmesi.

Orhan Gazi:

Padişahlığı: 1326-1359

Devrindeki önemli olaylar:1326: Bursa’nın alınması.

1327:İlk Osmanlı akçesinin çıkarılması.

1330:İznik’in alınması.

1338:İzmit’in alınması.

1354:Şehzade Süleyman’ın Ankara’yı alması.

1356:Şehzade Süleyman’ın Gelibolu’da Avrupa’ya çıkması.

1359:Orhan Gazi ve Şehzade Süleyman’ın ölümü.

1.Murat (Hüdavendigar):

Padişahlığı: 1359-1389

Devrindeki önemli olaylar: 1364: Sırpsındığı Zaferi

1380: Manastır ve Pirlepe’nin alınması.

1385: Sofya ve Niş’in alınması

1389: 1.Kosova Meydan Muharebesi ve 1.Murat’ın ölümü

1.Bayezid (Yıldırım):

Padişahlığı: 1389-1402

Devrindeki önemli olaylar: 1390:Germiyan,Aydın,Saruhan birliklerine son vermesi,İstanbul’u kuşatması.

1393:Amasya’nın alınması

1394:Selanik’in fethi

1396:Niğbolu Meydan Savaşı Zaferi

1398:Samsun’un Osmanlılara katılması

1401:Timur’un ilerlemesi ve Beyazid’le mektuplaşması

1402:Anakara Savaşı,Osmanlılar’ın yenilgisi ve Beyazid’in esir düşmesi

1403:Beyazid’in ölümü

1.Mehmet (Çelebi):

Padişahlığı: 1413-1421

Devrindeki önemli olaylar: 1413:Kardeşi Musa Çelebi ile mücadelesinde başarı kazanıp Osmanlı Devleti’nin başına geçmesi ve Fetret Devrinin sona ermesi.

1414:İzmir’in alınması.

1419:Şeyh Bedrettin ayaklanmasının bastırılması.

1421:Edirne’de ölümü.

2.Murat:

Padişahlığı: 1421-1451

Devrindeki önemli olaylar:1422:İstanbul’un kuşatılması

1425:Bizans’a barış ve Menteşe Beyliği’nin Osmanlılara katılması

1429:Germiyanoğulları Beyliği’nin Osmanlılara katılması

1430:Selanik’in tekrar alınması

1444:Segedin Barışı’ndan sonra kısa bir süre tahtını oğluna bırakıp Manisa’ya çekilmesi. Sonra tekrar padişah olup Varna Savaşı’nı kazanması.

1448:2.Kosova Meydan Savaşı Zaferi

1451:Ölümü

2.Mehmet (Fatih):

Padişahlığı: 1451-1481

Devrindeki önemli olaylar: 1452:Rumeli Hisarı’nın yapılması

1453:İstanbul’un fethi

1459:Sırbistan’ın Osmanlı topraklarına katılması.

1461:Amasra,Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınması.

1462:Midilli’nin fethi

1463:Bosna’nın alınması

1470:Eğriboz Adası’nın fethi

1473:Uzun Hasan ile yapılan Otlukbeli Savaşı

1475:Gedik Ahmet Paşa’nın Kırım’ı alması

1481:Fatih’in ölümü ve Gedik Ahmet Paşa’nın Otranto Kalesi’ni alması

2.Bayezid (Veli)

Padişahlığı: 1481-1512

Devrindeki önemli olaylar: 1481:Cem ile savaş yapılması ve Cem’in yenilgiye uğraması.

1482:Cem ile tekrar savaş yapılması ve Cem’in Rodos şövalyelerine sığınması.

1485:Dulkadir ve Ramazanoğulları topraklarının Osmanlı ülkesine katılması ve Mısırlılarla savaşın başlaması.

1495:Cem’in ölümü

1500:Modon, Koron ve Navarin Kaleleri’nin alınması

1512:Bayezid’in tahttan feragati ve ölümü.

1.Selim (Yavuz)

Padişahlığı: 1512-1520

Devrindeki önemli olaylar:1514:Çaldıran Savaşı’nda Şah İsmail’e karşı büyük zafer kazanılması.

1515:Diyarbakır ve Mardin çevresinin alınması.

1516:Mercidabık Zaferi’nin kazanılması.

1517:Ridaniye Savaşı’yla Memluk Devleti’nin yok edilmesi, Mısır’ın alınması ve halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesi

1520:Yavuz Selim’in ölümü.

1.Süleyman (Kanuni,Muhteşem):

Padişahlığı: 1520-1566

Devrindeki önemli olaylar:1521: Belgrad’ın alınması.

1522:Rodos Adası’nın alınması.

1525:Fransa Kralı’nın Kanuni’den yardım istemesi.

1526: Macarlara karşı kazanılan Mohaç Savaşı

1529:1.Viyana Kuşatması.

1532:Almanya seferi

1533:Barbaros Hayrettin Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmesi

1538:Preveze Deniz Zaferi.

1555:İran’la Amasya Barış Antlaşması’nın imzalanması

1566:Zigetvar’ın alınması ve Kanuni’nin ölümü.

2.Selim (Sarı)

Padişahlığı: 1566-1574

Devrindeki Önemli Olaylar: 1569:Yemen’in alınması.

1570: Girne, Lefkoşe ve Larnaka’nın alınması.

1571:İnebahtı’da Osmanlı donanmasının yakılması.

1574: 2.Selim’in ölümü.

3.Murat

Padişahlığı: 1574-1595)

Devrindeki Önemli Olaylar:Çıldır Savaşı’nın kazanılması ve Tiflis’in alınışı.

1579: Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın öldürülmesi.

1584:Tebriz’in alınması.

1595:Padişahın ölümü.

3.Mehmet

Padişahlığı: 1595-1603

Devrindeki Önemli Olaylar:1595:Eğri Seferi ve Haçova Zaferi.

1599:Celali İsyanları’nın başlaması.

1600:Kanije Kalesi’nin alınışı.

1603:3.Mehmet’in ölümü.

1.Ahmet

Padişahlığı: 1603-1617

Devrindeki Önemli Olaylar:1606:Avusturya ile yapılan Zitvatoruk Antlaşması.

1607:Celaliler’in yenilgiye uğratılması.

1617:1.Ahmet’in ölümü.

 

2.Osman (Genç)

Padişahlığı: 1618-1622

Devrindeki Önemli Olaylar:1620:Lehistan Seferi.

1622:Yeniçerilerin ayaklanıp 2.Osman’ı tahttan indirmesi ve Yedikule Zindanlarına götürüp öldürmesi.

4.Murat

Padişahlığı: 1623-1640

Devrindeki Önemli Olaylar:1635:İran Seferi ve Revan’ın alınması.

1638:Padişahın 2. İran Seferi ve Bağdat’ın alınması.

1639:İran ile yapılan Kasrışirin Antlaşması.

1640:4.Murat’ın ölümü.

4.Mehmet (Avcı)

Padişahlığı: 1648-1687

Devrindeki Önemli Olaylar:1656:Limni ve Bozcaada’nın Venediklilerden geri alınışı. Köprülü Mehmet Paşa’nın özel şartlar sunarak sadrazam olması.

1663:Uyvar Kalesi’nin alınışı.

1669:Girit’in tamamen Osmanlılar’ın eline geçmesi.

1683:2.Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması.

1687:padişahın tahttan indirilerek hapsedilmesi.

2.Mustafa

Padişahlığı: 1695-1703

Devrindeki Önemli Olaylar:1696:Ruslar’ın Azak Kalesi’ni almaları.

1699:Karlofça Antlaşması ile Osmanlılar’ın ilk defa toprak kaybetmesi.

1703:Padişahın tahttan indirilmesi.

3.Ahmet

Padişahlığı: 1703-1730

Devrindeki Önemli Olaylar:1711:Baltacı Mehmet Paşa’nın Rusları yenmesi ve imzalanan Prut Antlaşması.

1718:Avusturya ile yapılan savaşlar sonucu Pasarofça Antlaşmasının imzalanması.Lale Devri’nin başlaması.

1730:Patrona halil Ayaklanması’nda padişahın tahttan indirilmesi ve Lale Devri’nin son bulması.

1.Abdülhamit

Padişahlığı: 1774-1789

Devrindeki Önemli Olaylar:1774:Osmanlı Devleti için çok ağır şartlar içeren Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Ruslarla imzalanması.

1783:Ruslar’ın Kırım’ı alması.

1789:Padişahın ölümü.

3.Selim (Halim)

Padişahlığı: 1789-1807

Devrindeki Önemli Olaylar:1791:Avusturya ile yapılan Ziştovi Antlaşması.

1792:Ruslarla yapılan Yaş Barışı.

1798:Napolyon’un Mısır’ı alması.

1804:Sırp ayaklanmasının başlaması.

1807:Kabakçı Mustafa Ayaklanması ile 3.Selim’in tahttan indirilmesi.

2.Mahmut (Adli)

Padişahlığı: 1808-1839

Devrindeki Önemli Olaylar:1821:Yunanistan’da ayaklanma çıkması.

1826:Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması.

1827:Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılması.

1830:Fransızlar’ın Cezayir’i alması.

1833:Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın devlete isyanı ve Kütahya’ya kadar ilerlemesi.Ruslar’la Hünkar İskelesi Antlaşması’nın imzalanması.

1839:Padişahın ölümü.

 

Abdülmecit

Padişahlığı: 1839-1861

Devrindeki Önemli Olaylar:1839:Tanzimat Fermanı’nın okunması.

1853:Kırım Savaşı ve İngiliz,Fransız ve Osmanlı ortaklığı.

1856:Islahat Fermanı’nın ilanı.

1861:Abdülmecit’in ölümü.

2.Abdülhamit

Padişahlığı: 1876-1909

Devrindeki Önemli Olaylar:1876:1. Meşrutiyet’in ilanı.

1878:Padişahın Meclis-i Mebusan’ı kapatması. Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları’nın imzalanması.

1881:Fransızlar’ın Tunus’u alması.

1882:İngilizler’in Mısır’ı alması.

1908:2. Meşrutiyet’in ilanı.

1909:31 Mart ayaklanması ve ardından padişahın tahttan indirilmesi.

5.Mehmet (Reşat)

Padişahlığı: 1909-1918

Devrindeki Önemli Olaylar:1911: İtalyanlar’ın Trablus’ alması.

1912: balkan Devletleri’nin Osmanlılar’a saldırısı.

1914:1. Dünya Savaşı’nın başlaması.

1915: Çanakkale Zaferi.

1918:Sultanın ölümü.

6.Mehmet (Vahdettin)

Padişahlığı: 1918-1922

Devrindeki Önemli Olaylar:

1918:1. Dünya Savaşı’nın sonu ve İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması.

1920:İstanbul’un İtilaf Devletlerince işgali.

1922:Saltanatın kaldırılması ve 6.Mehmet’in yurdu terk etmesi.

 

HALİFELİK

Hz. Muhammed’in temsilcisi olan İslam büyüğünün makamı ve görevi. Halife dünyadaki tüm Müslümanlar’ın lideri sayıldı. Halifelik Hz. Muhammed’in ölümü ile ortaya çıktı. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından kaldırıldı. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ilk dört halife seçimle başa geldi (Ebubekir,Ömer, Osman,Ali). Daha sonra Emevi , Abbasi ve bazı Mısırlı Sultanlar bu ünvanı kullandı. 1517’de Yavuz Sultan Selim zamanında halifelik Osmanlılara geçti. Cumhuriyet döneminde son buldu. O tarihten sonra hiç kimse halifeliği sürdürmeyi denemedi. Halifeliğin simgesi olan kutsal emanetler günümüzde Topkapı Saray Müzesi’nde sergilenmektedir.

http://onlinecasino-games.com